Privacy verklaring

Privacy Statement

Via deze website worden voornamelijk bedrijfsgegevens, maar soms ook persoonsgegevens verwerkt. Everpolish BV
acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen van de AVG. Dat houdt
onder andere in dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
  privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die
  doeleinden;
 • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is
  vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van
  partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te
  verwijderen.

Everpolish BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast
op 01-01-2023.

Gebruik van persoonsgegevens;
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde
persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u een offerte aanvraag doet dan wel vragen stelt. Wij bewaren en gebruiken
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde
dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Publicatie;
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden;
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere
partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun
websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics;
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om
onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om
afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking.


Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Everpolish BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
  tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring;
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten
kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op
de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.


Rechten omtrent uw gegevens;
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van
onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voornoemde verzoeken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming weer in te trekken.

Klachten;
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met
ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen;
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. met ons op!

Direct contact? Dat kan via hier
Contact image

Jefferey van Zuiden

Uw vloer mooier dan nieuw!!!

Wat kan ik voor u betekenen vandaag?
by Best4u Media